Finans, faaliyetten en iyi şekilde yararlanmak için varlıkların, yükümlülüklerin ve fonların zaman, süreç, ortamlar içinde tahsisidir ve bize finans nedir sorusuna cevap vermektedir. Basit olarak ifade etmek gerekirse , riskleri ve belirsizlikleri ele alırken fonları en iyi şekilde yönetmek veya çoğaltmaktır. Finans üç bölüme ayrılmaktadır: Kişisel Finans, Kurumsal Finans ve Kamu Finansı şeklinde üç bölüm bulunmaktadır.

Kişisel finans; bireylere özel olan ve bir bireyin finansmanını ya da fonlarını yönetir. Ayrıca kişinin, tasarruf ve yatırımlar açısından istenen hedeflere ulaşmasına da yardımcı olur. Kurumsal finans, bir şirketin masraflarını finanse etmek ve o şirketin sermaye yapısını oluşturmakla ilgilenmektedir. Fonların kaynağı, kaynaklara fon tahsisi ve finansal pozisyonu iyileştirerek şirketin değerini artırmak gibi fon kanalları da ilgilendiği başlıklar arasında yer almaktadır. Kurumsal finans, risk ve fırsatlar arasında bir denge kurmaya ve varlık değerini artırma konusuna odaklanmaktadır. Kamu finansı; devletin resmî kurumlarının kaynak ve fon yönetimiyle ilgilidir. Kamu kurumlarıyla ilgili uzun vadeli yatırım kararlarını içermektedir. Kamu finansı; gelir dağılımı, kaynak dağılımı, ekonomik istikrar gibi faktörleri dikkate almaktadır. Fonlar büyük ölçüde vergilerden, bankalardan ya da sigorta şirketlerinden borçlanmak suretiyle elde edilir.

Finans ihtiyaç duyulan fonların gerekli koşullarda sağlanması ve yararlı kullanılmasıyla ilgili eylemlere verilmiş isimdir. Başka bir ifade ile finans, kurum ya da kişilerin maddi kazanç elde etmeleri sonucunda yatırım yapmaları ve bu yatırımları zaman içerisinde
değerlendirmeleri olarak da ifade edilmektedir. Finans kapsam alanı sadece bir harcamanın fonlanması olarak görülmemektedir. Aynı zamanda temin edilen fonun etkin bir şekilde kullanılması gibi konuları da kapsamaktadır. Ayrıca finansal sistemleri oluşturan para, bankacılık, kredi, yatırımlar, varlıklar ve borçların gözetimi gibi başlıkları kapsayan alandır. Bu alanların ihtiyaçlarını ortak ve ayrı ayrı karşılamak için ayrıntılı bir finansal piyasalar ve kurumlar yapısı mevcut bulunmaktadır. Bireylerin ve kurumların yaşam döngüsünde çok önemli yeri bulunduğu için doğru yönetilmeyen finans sistemi büyük sorunlara yol açmaktadır. Bu yüzden finans doğru yönetilmesi ve her zaman denetlenmesi gerekmekte olan bir faaliyettir.

Finansın kökeni, kapitalizmin yükselişiyle birlikte 15. yüzyılda bulunabilmektedir. Bu dönemde aracılık, kredi ve tasarruf hizmetleri sunan ticari bankalar gelişmeye başlayarak zamanla, finansal kurumlar ve ürünleri gelişti ve modernize edildi. Geleneksel bankaların dışında yeni aracılar (portföy yönetim şirketleri, toplu yatırım kurumları vb.) ve ayrıca müşterilere çok sayıda seçenek sunan yeni finansal ürünler ortaya çıkmıştır. Teorik gelişimi ile ilgili olarak, finansın kendi başına çalışma alanı haline gelmesi 20. yüzyıla kadar gözlemlenmektedir. Kökeni, Irving Fisher’in 1897’de finansa yeni bir disiplin olarak atıfta bulunduğu eserlerinde görülmektedir. Varlık fiyatlarının optimal belirlenmesini, beklenen karlılığı, belirsiz senaryolardaki kararları gibi açıklamaya çalışan teorilerin geliştirilmesiyle, çalışma kapsamı zaman içinde rafine edilmiştir.

Finans Türleri

Finans dört gruba ayrılabilmektedir:

Kurumsal Finansman: Şirketlerin kaynaklarını elde etme ve yönetme çalışmalarına odaklanmaktadır. Çalışma alanları arasında ise şunlar bulunmaktadır:

1)Hangi verimli projelere yatırım yapmalısınız sorusu.

2)Ne zaman temettü ödemeli sorusu.

3)Optimum finansman seçenekleri nelerdir sorusu

Kişisel Finans: Ailelerin veya bireylerin kaynaklarını elde etme ve yönetme çalışmalarını ifade etmektedir. Çalışma alanları arasında ise şunlar bulunmaktadır:

1)Karlı bir kariyer veya meslek nasıl seçilir sorusu

2)İşgücü geliri ve borcunun optimal yönetimi nasıl yapılmalıdır

3)Yatırım ve tasarruf kararları vermek konusu (ne zaman ev alacağımız ya da birikimlerimizi nereye koyacağımız gibi).

Kamu Maliyesi: Devlet kurumlarının mali kaynaklarının elde edilmesi ve yönetilmesi çalışmaları ile ilgilenmektedir. Çalışma alanları arasında ise şunlar bulunmaktadır:

1)Kaynakların vergilerle elde edilmesi konusu

2)Karlı kamu projelerine yatırım yapma konusu

3)Kaynakların yeniden dağıtılması için mekanizmaların seçimi konusu

4)Devlet açığının ve fazlasının doğru yönetimi konusu

Uluslararası Finans: Uluslararası düzeyde finansal işlemlerin incelenmesini ifade etmektedir. Çalışma alanları arasında ise şunlar bulunmaktadır:

1)Yurtdışı borcu konusu

2)Döviz kuru dalgalanmalarının karlılık üzerindeki etkileri konusu

3)Yabancı sermaye hareketleri konusu

4)Belirli bir ülkeye yatırım yapmanın doğal riski konusu

Finans Kaynakları

Finansı incelemek için finansal kaynaklar ve bunların kullanımını yöneten ve analiz eden çeşitli araçlara ihtiyaç duyulmaktadır. İşte bu kaynaklardan bazı örnekler:

Muhasebe: Bir şirketin giderlerini ve gelirini yönetmek için kullanılan finansal bir kaynak olarak bilinir. Bir şirketin hangi durumda olduğunu bilmek ve bu belgelerle ekonomik performansını iyileştirmek için gerekli stratejileri oluşturabilmek için önemli bir araçtır. Muhasebe, herhangi bir grubu yönetmek amacı ile kullanılabilir: kurumsal finans, kişisel finans, kamu finansmanı ve uluslararası finans gibi.

Davranışsal Finans: Finansmanı psikolojik bir bakış açısıyla analiz eden alana verilen addır. İnsanların nasıl davrandıklarını ve nasıl karar aldıklarını açıklayan psikoloji, geleneksel ekonomi ve nöro ekonominin birleşiminden doğmuştur.