Finans, para, kredi, yatırım, borç, sermaye ve bunların oluşturduğu piyasalarla ilgilenen bir bilim dalıdır. Finansın temel amacı, bireylerin ve kurumların gelecekteki nakit akışlarını tahmin etmek, değerlendirmek ve yönetmektir. Finansın üç ana alt dalı vardır: kurumsal finans, yatırım finansı ve kamu finansı.

Kurumsal finans, şirketlerin nasıl sermaye elde ettikleri, nasıl yatırım yaptıkları ve nasıl değer yarattıkları ile ilgilidir. Kurumsal finansın temel prensipleri arasında net bugünkü değer, iç karlılık oranı, sermaye maliyeti ve sermaye bütçelemesi bulunmaktadır. Kurumsal finansın uygulamaları arasında proje değerlendirme, sermaye yapısı belirleme, temettü politikası belirleme ve çalışma sermayesi yönetimi sayılabilir.

Yatırım finansı, bireylerin ve kurumların varlıklarını nasıl tahsis ettikleri, nasıl portföy oluşturdukları ve nasıl riskten korundukları ile ilgilidir. Yatırım finansının temel prensipleri arasında beklenen getiri, risk-yarar analizi, çeşitlendirme ve piyasa verimliliği bulunmaktadır. Yatırım finansının uygulamaları arasında hisse senedi analizi, tahvil analizi, türev analizi ve varlık fiyatlandırma modelleri sayılabilir.

Kamu finansı, devletin gelir ve giderlerini nasıl planladığı, nasıl vergi topladığı ve nasıl borçlandığı ile ilgilidir. Kamu finansının temel prensipleri arasında kamu malları, dışsallıklar, asimetrik bilgi ve kamu seçimi bulunmaktadır. Kamu finansının uygulamaları arasında bütçe hazırlama, vergi sistemi tasarlama, sosyal güvenlik sistemi tasarlama ve kamu borcu yönetimi sayılabilir.